Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku

W dniu 28 maja 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku.

W sesji wzięło udział 15 radnych, Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck wraz z kierownictwem Urzędu.

Podczas sesji podjęto uchwały:

 1. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;
 2. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2020 rok;
 3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 4. w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck;
 5. w sprawie przyjęcia ” Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck”
  w 2020 r.;
 6. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu;
 7. w sprawie zmiany rocznego Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020
 8. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym

Przedstawiono sprawozdania:

 • z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku,
 • z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
 • z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rewizyjnej Rady

Podczas sesji Rada Miejska powołała nowego skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck którym została Pani Katarzyna Łukaszewska. Funkcję obejmie dnia 1 sierpnia 2020 roku.

Nowo powołana Pani Skarbnik to mieszkanka gminy Glinojeck, magister filologii polskiej oraz studiów podyplomowych z rachunkowości budżetowej, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości.

Swoją pracę zawodową rozpoczęła w 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Glinojecku w referacie finansowym.

Materiał: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck

Katarzyna Łukaszewska – nowy skarbnik

Powołanie nowego skarbnika Miasta i Gminy Glinojeck

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Glinojecku

Previous ArticleNext Article