Konkurs na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Prezydent miasta ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa. Propozycje można składać do 22 maja 2023 r.

Na organizację letniego wypoczynku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. miasto przeznaczy 45 tys. zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach Programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 4 ust. 1 pkt. 1, 6, 14 i 16, art. 13 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną zarekomendowane przez komisję opiniującą i zatwierdzone przez Prezydenta Miasta. Wybór ofert nastąpi do 31 maja.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w okresie realizacji zadania ujęto również czerwiec. Pozwoli to organizacjom na uwzględnienie w kosztach także działań przygotowawczych.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2023 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub która wpłynie pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

Szczegóły dotyczące zasad, formularza, informacji, które należy uwzględnić, terminów i warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów pod adresem: https://bip.umciechanow.pl/organizacje_pozarzadowe/ogloszenia_konkursow

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ