Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2021 przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, dotyczącego realizacji zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku Zarząd Powiatu Ciechanowskiego dokonał wyboru ofert.

https://www.ciechanow.powiat.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-powiatu-ciechanowskiego-na-rok-2021.html

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Reklama