Reklamy wyborcze – przypomnienie o przepisach

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi miasto przypomina, że sytuowanie plakatów i banerów wyborczych podlega regulacjom prawnym. Na terenie Ciechanowa obowiązuje tzw. uchwała reklamowa, której łamanie grozi karą.

Podczas ostatniej kampanii do wyborów parlamentarnych miasto nałożyło i skutecznie wyegzekwowało kary za niezgodne z przepisami umieszczanie reklam w wysokości blisko 5 tys. zł.

Zgodnie z przepisami krajowymi (Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 977 z późniejszymi zmianami), wszelkie plakaty i banery promujące kandydatów i ugrupowania są reklamą. To: upowszechnienie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne. Pojęcie obejmuje również agitację wyborczą prowadzoną w formie plakatów, banerów umieszczanych na tablicach lub urządzeniach reklamowych.

Uchwała reklamowa w Ciechanowie

W Ciechanowie przepisy regulujące zasady umieszczania reklam od 2016 r. reguluje tzw. uchwała reklamowa. Jej celem jest poprawa wizerunku miasta poprzez m.in. odsłonięcie witryn i budynków, uporządkowanie reklam wolnostojących, usunięcie banerów reklamowych z ogrodzeń, a także ochrona zabytków architektury i przyrody.

Uchwała reklamowa została wprowadzona w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców Ciechanowa wyrażone w ankiecie przeprowadzonej w 2015 r, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Treść uchwały reklamowej została doprecyzowana Uchwałą Nr 51/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

Regulacje w poszczególnych strefach

Obszar Ciechanowa został podzielony na pięć stref o różnych regulacjach sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.

Strefy o różnych regulacjach:

 • W strefie I obowiązuje zakaz stosowania tablic i urządzeń reklamowych
 • W strefie II tablice i urządzenia reklamowe mogą mieć maksymalnie 10m2
 • W strefie III i IV tablice i urządzenia reklamowe mogą mieć maksymalnie do 20m2
 • W strefie V tablice i urządzenia reklamowe mogą mieć maksymalnie do 40m2.

Tablice i urządzenia reklamowe nie mogą być umieszczane na:

 • ogrodzeniach,
 • budynkach i budowlach objętych jedną z form ochrony zabytków,
 • cmentarzach,
 • mostach,
 • wiaduktach i kładkach,
 • budowlach i urządzeniach infrastruktury technicznej:
  • latarniach,
  • słupach,
  • liniach sieci uzbrojenia terenu,
  • stacjach transformatorowych,
 • w pasie dzielącym jezdnie,
 • na barierkach oddzielających jezdnie lub przystanki,
 • na drzewach i w zasięgu ich koron,
 • w szpalerach drzew oraz w sposób pogarszający warunki wegetacji roślin,
 • w strefie o promieniu 20m od pomników przyrody ożywionej

Banery reklamowe nie mogą być rozpinane pomiędzy:

 • obiektami budowlanymi,
 • roślinnością,
 • ogrodzeniami,
 • barierami ochronnymi,
 • ekranami akustycznymi.

Wolnostojące tablice i urządzenia reklamowe

 • nie mogą być umieszczone w odległości mniejszej niż 10m od krawędzi jezdni i ulic,
 • w odległości mniejszej niż 15m od znaków drogowych.

W strefach od II do V tablice reklamowe lub urządzenie reklamowe na budynkach:

 • powinny zostać wkomponowane w elewację, a także w jak najmniejszym stopniu naruszać spójność architektoniczną budynku,
 • powinny być proporcjonalne w stosunku do wielkości i podziałów elewacji,
 • nie mogą zmieniać lub zakrywać istotnych elementów wystroju architektonicznego elewacji, takich jak:
  • okna,
  • portale,
  • balustrady,
  • gzymsy,
  • zwieńczenia,
  • artykulacje,
  • detale,
  • dekoracje sztukatorskie, ceramiczne, kamienne, snycerskie, polichromie itp.

Łączna powierzchnia ekspozycji reklamy tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie może przekroczyć 25% powierzchni każdej elewacji budynku.

Kary za nieprzestrzeganie przepisów

Za niedostosowanie do zapisów uchwały obowiązują kary pieniężne uregulowane tzw. „ustawą krajobrazową” wprowadzoną przez Sejm RP w 2015 r. Karze podlega podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe niezgodne z przepisami. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tego podmiotu, karę pieniężną wymierza się odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe. Kara wymierzana jest w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów

Miejsce na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych zgodnie z art. 114 Kodeksu wyborczego zapewnia miasto.

Obwieszczenia i plakaty wyborcze można umieszczać nieodpłatnie na słupach w następujących lokalizacjach:

 • ul. Pułtuska/Powstańców Wielkopolskich (przy Szkole Podstawowej nr 3),
 • ul. Sikorskiego (Biedronka),
 • Osiedle 40-lecia (parking),
 • ul. Broniewskiego/Wyspiańskiego,
 • ul. Graniczna (Pawilon handlowy).

Plakaty umieszczają tam komitety wyborcze we własnym zakresie.

Miasto udostępnia odpłatnie:

 • miejsca na pozostałych słupach ogłoszeniowych
 • w przestrzeni reklamowej w wybranych wiatach przystankowych.

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ