Termin naboru kandydatów na rachmistrzów

Termin naboru kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań został przedłużony do 16 lutego. Rachmistrzowie będą mieli za zadanie przeprowadzać wywiady bezpośrednie lub telefoniczne z mieszkańcami miasta.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych. Osoby zainteresowane wykonywaniem obowiązków rachmistrza mogą składać oferty do Urzędu Miasta do 16 lutego.

Dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na rachmistrzów spisowych 2021” w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, elektronicznie: na skrzynkę e-mail boi@umciechanow.pl, za pomocą platformy ePUAP lub operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej czy firm kurierskich). Formularz oferty kandydata na rachmistrza znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów: http://bip.umciechanow.pl/informacje_urzedu/narodowy_spis_powszechny.html

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien być osobą pełnoletnią, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Pozytywnie zweryfikowane osoby wezmą udział w szkoleniu, które zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym. Kolejnym etapem będzie egzamin za pomocą aplikacji e-learning. Żeby go zdać, trzeba udzielić co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. O powołaniu na rachmistrza będzie decydować uzyskany wynik z egzaminu.

Reklama