Środki unijne dla Ciechanowa na inwestycje w zieleń i ekologię

Miasto pozyskało 10,5 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich na realizację nowych projektów. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zagospodarowanie obszaru „Jeziorka” między ulicami: Harcerską, Armii Krajowej oraz Św. Anny oraz na zwiększenie obszaru zieleni przed ratuszem. Dodatkowo pozwolą na refinansowanie dwóch zakończonych zadań.

Ponad dziesięć milionów złotych z Unii Europejskiej zasili budżet Ciechanowa z przeznaczeniem na nowe inwestycje w obszarze tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury.

– Więcej zieleni, więcej wody, a mniej betonu. To było założenie wniosku o pieniądze z Unii Europejskiej, który złożyłem kilka miesięcy temu. Mam ogromną satysfakcję, że plany utworzenia zbiorników wodnych na Jeziorku oraz znacznego zwiększenia zielonego terenu przed ratuszem zostały najpierw pozytywnie przyjęte przez mieszkańców, a teraz uzyskały finansowanie zewnętrzne. To oznacza, że bierzemy się za sprawną realizację tych projektów – podkreśla prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Powrót „Jeziorka” 

Fundusze unijne (7,7 mln zł) umożliwią przeprowadzenie II etapu zagospodarowania terenu między ulicami: Harcerską, Armii Krajowej i Św. Anny. Powstanie tam zbiornik wodny, który zostanie podzielony na dwie części groblą dla spacerowiczów. Jedna jego część umożliwi gromadzenie wody w czasie intensywnych opadów atmosferycznych czy roztopów i jednocześnie odprowadzenie jej z przyległych ulic. Po południowej stronie zbiornika powstaną wyloty kanalizacji deszczowej. Natomiast druga jego część pozostanie naturalna. Będzie uporządkowana, pojawią się w niej nowe nasadzenia roślin wodnych. Dookoła utworzone zostaną tarasy obsiane trawą, ozdobne łąki kwietne, pojawią się nowe nasadzenia krzewów oraz drzewa.

Obszar będzie nowym terenem do rekreacji dla ciechanowian. Od zagospodarowanej już strony Parku Miejskiego Jeziorko mieszkańcom udostępniony zostanie drewniany taras widokowy. Wokół zbiorników powstaną ścieżki z naturalnych kruszyw i kostki brukowej. Od strony placu zabaw przy ul. Harcerskiej poprowadzą do nich schody i pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Ul. Harcerską i ul. Św. Marka połączy chodnik. Teren zostanie oświetlony, udostępnione będą nowe elementy małej architektury (leżaki, ławki, stojaki na rowery i kosze na odpady).

Miasto ma już gotową dokumentację techniczną i zgody na przeprowadzenie tej inwestycji.

Odbetonowanie placu Jana Pawła II

Pozyskane środki (1,1 mln) będą przeznaczone również na zmianę oblicza terenu przed ratuszem. Architektoniczna koncepcja częściowego odbetonowania placu Jana Pawła II i zwiększenia areału zieleni w centrum Ciechanowa była poddana pod konsultacje społeczne w okresie od 1 lutego do 30 września 2023 r. Pomysł zakłada rozebranie części istniejącej nawierzchni placu i zastąpienie jej roślinnością, aby zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną terenu.

W projekcie część terenu tworzy strefę parkową z elementami małej architektury (huśtawki, pergole, stoliki rekreacyjne, ławy parkowe, ławki, kosze oraz oświetlenie). Założenie obejmuje wykonanie nowych nasadzeń zieleni, których najważniejszym elementem są wysokie drzewa, nadające przestrzeni charakter parkowy oraz rabaty o łącznej powierzchni 770 m2. W zachodniej części placu uwzględniono istniejący parking, stanowiący również przestrzeń na potrzeby imprez miejskich. Założenia projektowe uwzględniają racjonalne gospodarowanie nakładami finansowymi poprzez częściowe wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Projekt poddany przez miasto pod konsultacje to koncepcja autorstwa mgr inż. arch. kraj. Aleksandry Prus. Została ona uznana za najlepszą przez jury, w którego składzie znaleźli się architekci, urbaniści, inżynierowie, przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Następnie za zmianą sposobu zagospodarowania terenu przed ratuszem opowiedziało się 94% mieszkańców spośród osób, które wzięły udział w procesie konsultacyjnym.

Odciążenie budżetu miasta

Dofinansowanie z Unii Europejskiej (1,6 mln zł) odciąży też budżet miasta poprzez refinansowanie będących w trakcie realizacji lub już wykonanych przedsięwzięć. Mowa tu o rewaloryzacji zabytkowego parku im. Jarosława Dąbrowskiego nad Łydynią poprzez wymianę i uzupełnieni roślinności oraz wykonanie ogrodów deszczowych w formie rabat chłonnych w dwóch lokalizacjach: na osiedlu „Podzamcze” (pomiędzy ul. Parkową i Zieloną) oraz w „Śródmieściu” (przy ul. Wyrzykowskiego).

Środki na przeprowadzenie powyższych zadań pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Wniosek złożony przez miasto na zadanie „Ciechanów – więcej zieleni i wody, mniej betonu” opiewał na 12,7 mln zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 10.476.066,94 zł.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów