Turysto wracasz z wakacji z kraju nienależącego do strefy Schengen – zapoznaj się z informacjami

Jeśli wracasz z wakacji z terytorium państwa nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, pamiętaj że zwolnienie z kwarantanny będzie możliwe po wykonaniu testu w ósmej dobie, po przybyciu do kraju.

W przypadku osoby, o której mowa powyżej, zgodnie z § 3 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn.zm.), okres realizacji obowiązku odbycia 10 – dniowej kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia.

W świetle przepisu art. 57 § 1. k.p.a. „Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenia nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu”.

Zatem dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP nie uwzględnia się przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania, w ósmej dobie, testu diagnostycznego. Uzyskanie negatywnego wyniku testu umożliwi, po tym okresie, skrócenie kwarantanny granicznej.

Źródło: Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej.

Reklama