Miasto rozstrzygnęło konkursy na realizację zadań publicznych

Jak informuje Urząd Miasta Ciechanów po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert prezydent miasta przyznał organizacjom pozarządowym dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych. To ponad milion złotych, który umożliwi przygotowanie wielu wydarzeń i przedsięwzięć na rzecz mieszkańców Ciechanowa w 2023 roku. To m.in. projekty z zakresu: kultury, edukacji, przedsiębiorczości, ekologii, opieki nad zwierzętami, ochrony i promocji zdrowia, wsparcia seniorów czy działalność ponad 20 klubów sportowych.

Na wsparcie tzw. trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych dla mieszkańców Ciechanowa ratusz przeznaczy w 2023 r. łącznie ponad 1 mln zł. Kwota w budżecie miasta na ten cel została utrzymana, pomimo nowych obciążeń dla samorządu, związanych m.in. z blisko 4-krotnym zwiększeniem kosztów energii od stycznia 2023 r.

Pieniądze zostały przyznane w ramach otwartych konkursów ofert. Organizacje mogły składać swoje projekty w ośmiu obszarach.

To m.in.: kultura, sztuka, organizacja wydarzeń międzypokoleniowych, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrona zwierząt.

W ramach Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi przewidziano też wsparcie ratusza dla realizacji projektów dotyczących oświaty, edukacji i wychowania, w tym przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania. Ratusz po raz kolejny wesprze też rozwój przedsiębiorczości.

NGO mogły również aplikować o środki na sport, w tym m.in. na szkolenie zawodników miejskich klubów, poodnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych czy organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

Na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotację otrzymali:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku artystycznego

 • Związek Literatów na Mazowszu („Obchody jubileuszu ćwierćwiecza Związku Literatów na Mazowszu”) – 16 000 zł
 • Ciechanowskie Stowarzyszenie „Pro Musica Scholarium” („Muzyka polska XX wieku w 110. Rocznicę urodzin W. Lutosławskiego”) – 10 000 zł
 • Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Staropolskiej („I Rzeczypospolita – wokół szabli i konia”) – 26 000 zł

Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej

 • Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO („Sentymentalna podróż muzyczna II – Ciechanów 2023”) – 20 000 zł
 • Stowarzyszenie PROMIEŃ SZTUKI („VII Ciechanowskie Wieczory Organowe”) – 12 000 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku („Seniorzy UTW łączą pokolenia”) – 12 000 zł
 • Polski Czerwony Krzyż („Różne pokolenia – wspólne zainteresowania”) – 2 000 zł
 • Komendant Hufca ZHP Ciechanów („Zlot 10-lecia Hufca ZHP Ciechanów”) – 24 000 zł

Zadanie III. Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej

 • Stowarzyszenie Klub Korona („Prelekcje Sekcji Globtrotera 2023”) – 3 000 zł
 • Fundacja Edukacyjno-sportowa Regeneracja („Międzynarodowo kulturalni”) – 5 000 zł

Wsparcie realizacji zadań w zakresie rozwoju sektora pozarządowego

Dotację w kwocie 15 000 zł na zorganizowanie wydarzeń i podejmowanie działań integrujących środowiska III sektora oraz promocję wolontariatu przyznano Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat (projekt: „Zwolontariuj się! Akademia Wolontariatu”).
Dotacje na zadania w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości – wsparcie finansowe miasta otrzymały:

 • Mazowiecka Izba Gospodarcza („Ciechanowska Akademia Przedsiębiorcy”) – 6 000 zł
 • Fundacja Edukacyjno-sportowa Regeneracja („Dragon’s Den. Ty też możesz zostać kiedyś milionerem”) – 4000 zł

Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej zostały przyznane na realizację poniższych zadań:

Zadanie I. Organizowania pomocy osobom potrzebującym.

 • Polski Czerwony Krzyż („Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych”) – 4 000 zł
 • Fundacja Bank Żywności („Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa”) – 38 000 zł

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci („Nasz drugi dom”) – 27 000 zł
 • Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop („Wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Ciechanowa”) – 2 000 zł

Dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia otrzymali:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna seniorów. 

 • Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO („Aktywny EKO Senior III – 2023”) – 10 000 zł
 • Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku („UTW w nowej odsłonie”) – 15 000 zł
 • Ciechanowski Związek Brydża Sportowego („Kurs brydża Bridge 60+”) – 4 000 zł
 • Polski Czerwony Krzyż („Aktywizacja społeczna seniorów”) – 5 000 zł
 • Ciechanowski Klub Karate Kyokushin („Aktywizacja społeczna środowisk w wieku dojrzałym”) – 12 000 zł

Zadanie II. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

 • Towarzystwo Walki z Kalectwem („Integracja osób niepełnosprawnych”) – 4 000 zł
 • Ciechanowski WOPR („Bezpieczny rodzic i dziecko”) – 5 000 zł
 • Polski Czerwony Krzyż („Czym skorupka za młodu nasiąknie…”) – 5 000 zł
 • Fundacja Edukacji, Rozwoju i Nauki FERN („Wsparcie dla młodych rodzin z problemami rozwojowymi niemowląt”) – 5 000 zł

Podział środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Zadanie I. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt.

 • Stowarzyszenie Pies i Spółka („Wspieramy zwierzęta”) – 27 000 zł
 • Stowarzyszenie Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie („Bliżej domu”) – 7 000 zł

Zadanie II. Edukacja ekologiczna.

 • Fundacja Bank Żywności („Ciechanów nie marnuje – Akademia Ratowników Klimatu”) – 10 000 zł
 • Na wsparcie klubów sportowych w realizacji działań na rzecz mieszkańców w budżecie zagwarantowano 790 000 zł.

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. 

 • Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – 42 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.

 • Akademia Piłkarska Ciechanów – 23 000 zł
 • MKS Ciechanów – 110 000 zł
 • Ciechanowski Klub Bokserski – 11 000 zł
 • Klub Pływacki Ciechanów – 17 000 zł
 • Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo) – 52 000 zł
 • Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy) – 8 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) – 115 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo) – 6 000 zł
 • Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 52 500 zł
 • MPKS ORKA – 36 000 zł
 • CLKS MAZOVIA – 93 000 zł
 • KS Zamek – 10 000 zł
 • KS Ciechan i Szymon Kołecki – 20 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch – 15 000 zł
 • Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 22 000 zł
 • Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 42 000 zł
 • Ciechanowski Klub Karate Kyokushin – 17 000 zł
 • Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 50 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.

 • Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 28 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 2 500 zł
 • Klub Sportowy „Cross Trening Mazovia Ciechanów” – 4 000 zł
 • Stowarzyszenie Biegowo-Ekologiczne „ASFALTLOVE DZIKI” – 4 000 zł
 • Stowarzyszenie KRAVER – 10 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dotację miasta otrzymali:

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze sportowo-edukacyjnym. 

 • Akademia Piłkarska Ciechanów („Żyjemy zdrowo i bezpiecznie na sportowo”) – 5 000 zł
 • MKS Ciechanów („Zajęcia sportowo-edukacyjne z MKS Ciechanów dla uczniów szkół miejskich z elementami treningu piłkarskiego i ogólnorozwojowego”) – 12 000 zł
 • UKS Nike („Ruch to zdrowie”) – 8 000 zł
 • Ciechanowski Klub Sportów Walki Szwejkowski & Reduch („Super Uczeń – edycja III”) – 15 000 zł

Zadanie II. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania.  

 • Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni („IV Ciechanowski Piknik Naukowy”) – 15 000 zł

O środki mogły ubiegać się w drodze konkursów ofert podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w artykule 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają warunki określone w ogłoszeniu.

Współpraca ratusza z NGO (organizacjami pozarządowymi) obejmuje między innymi wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych, które polega na zlecaniu im w trybie konkursowym realizacji zadań wchodzących w zakres działalności miasta. W myśl obowiązujących przepisów prawa, nie ma możliwości finansowania działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, natomiast miasto może zlecać realizację zadań mieszczących się w katalogu zadań własnych.

Ratusz współpracuje z kilkudziesięcioma podmiotami, które skupiają aktywnie działających ciechanowian, w tym wolontariuszy i społeczników z wybranych dziedzin.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Reklama