Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński otrzymał wotum zaufania

Dziś (27 kwietnia 2023 r.) na sesji Rady Miasta Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. Miasto nie zaciągało żadnych kredytów ani innych zobowiązań finansowych, a budżet został zbilansowany. Na zadania inwestycyjne przeznaczono ponad 40 mln zł.

Wiodącym tematem obrad radnych było sprawozdanie z wykonania budżetu w 2022 r. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Prezydent otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za miniony rok, radni udzielili włodarzowi Ciechanowa także wotum zaufania.

Dzięki prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczeniu wydatków bieżących i pozyskaniu środków zewnętrznych miasto nie zaciągnęło w 2022 r. żadnych kredytów ani innych zobowiązań finansowych (nie była konieczna emisja obligacji). Ważnym źródłem budującym dochody miasta była sprzedaż mienia w momencie szczytowych cen na rynku nieruchomości. Dzięki temu udało się zwiększyć stronę dochodową budżetu. Miasto sprzedało nieruchomości za ponad 10 mln zł. Były to m.in. lokale mieszkalne z bonifikatami oraz działki pod prywatne inwestycje gospodarcze.

– W 2022 roku wszystkie samorządy miały łącznie 8 mld deficytu. Na tym tle wyróżniamy się jako miasto pozytywnie, ponieważ udało nam się zbilansować budżet. W ogóle nie musieliśmy korzystać z żadnych kredytów czy emisji obligacji. Do tego spłaciliśmy blisko 6,5 mln zł starego zadłużenia. Jednocześnie prężnie inwestowaliśmy w rozwój miejskiej infrastruktury. Musimy jednak pamiętać, że weszliśmy w trudniejszy 2023 rok, w którym odczujemy w pełni konsekwencje reformy podatkowej rządu, a do tego mamy cztery razy droższą energię – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

Należy nadmienić, że w 2022 r. uwidoczniły się negatywne efekty rządowej reformy podatków pod nazwą „Polski Ład”, mającej wpływ na spadek dochodów polskich samorządów z udziałów w PIT. Dochody w budżecie Ciechanowa w 2022 r. wyniosły 258.991.001,28 zł, a wydatki 259.126.711,65 zł. Ponad 82 mln zł przeznaczono na oświatę. Utrzymano wysoki poziom nakładów na realizację budżetu partycypacyjnego. W 2022 r. łączna kwota na realizację zadań w ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła ponad 1,8 mln zł. Pokazuje to dużą otwartość miasta na politykę współdecydowania mieszkańców o kierunkach działań i rozwoju.

Na kwietniowej sesji radni przyjęli 15 uchwał.

W toku głosowania uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” i „Sońska – Krucza”. Przyjęto też Gminny Program Rewitalizacji Ciechanowa do 2035 r. oraz uaktualniono wykaz ulic wchodzących w skład osiedli.

Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu „Zmiana – zacznij od siebie”, mającym na celu aktywizację zawodową osób wykluczonych oraz walkę z ubóstwem.

W związku ze zmianą ustawy o prawie wodnym w lokalnym regulaminie utrzymania czystości i porządku rozszerzono definicję nieczystości ciekłych. W uchwale dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono kolejne bloki wielorodzinne, których lokatorzy przystąpili do Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Regulacji uległy też górne stawki za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych instalacjach oczyszczalni ścieków. Określono je w wysokości 150 zł za m3 (odpady selektywne) i 300 zł za m3 (odpady nieselektywne).

Sezon kąpielowy wyznaczono na termin 24 czerwca – 3 września 2023. Do korzystania z tej formy rekreacji dopuszczono Kąpielisko Krubin zlokalizowane przy ul. Sońskiej. Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Radni zajęli się też kwestiami nieruchomości. Wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami. Zdecydowali też o sprzedaży dwóch działek położonych w obrębie rejonów Niechodzin-Bielin i Śródmieście.

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ