Pieniądze dla subregionu ciechanowskiego w 2021 r.

W dniu dzisiejszym 08.01.2021 w Park Nauki Torus w Ciechanowie, odbyła się konferencja prasowa w której udział wzięli: Adam Struzik – Marszałek woj. Mazowieckiego, Joanna Potocka – Rak – Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta Ciechanów, Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Andrzej Kamasa – dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, inwestycje w szpitalu wojewódzkim i instytucjach kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu ciechanowskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP.

Na programy pomocowe samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł. Kolejnych 10 mln zł to dotacja na renowację zabytków, w tym również sakralnych. Największą pozycją w budżecie dla subregionu ciechanowskiego jest dalsza rozbudowa drogi wojewódzkiej 541 na terenie powiatu żuromińskiego.

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów.

– Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał, jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi.

Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

W 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie ciechanowskim

Zdrowie

Samorząd województwa będzie kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jego partnerem jest m.in. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, do którego do tej pory trafiło 55 sztuk specjalistycznego sprzętu, 602 sztuki wyposażenia, 290 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 6 300 litrów płynów do dezynfekcji. Dodatkowo w placówce przeprowadzono prace remontowo-budowlane.

Zdaniem dyrektora szpitala w Ciechanowie Andrzeja Kamasy pomoc Samorządu Województwa Mazowieckiego w ubiegłym roku dla ciechanowskiej placówki była niezwykle ważna i potrzebna.

– Przyszła w chwili, w której samodzielnie nie byliśmy w stanie przygotować szpitala do bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii. Systematycznie niedoinwestowana przez NFZ placówka, tym samym borykająca się z problemami finansowymi, nie posiadała wystarczających funduszy, by zakupić odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz dodatkowego wyposażenia i specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów, szczególnie tych z COVID-19 – zauważa i dodaje – Cieszymy się bardzo z faktu, że w budżecie województwa na przyszły rok znalazły się środki na realizację tak wielu inwestycji w naszym szpitalu. Część z nich będzie kontynuacją rozpoczętych już zadań. Są również nowe, takie jak przebudowa i remont pomieszczeń pawilonu zakaźnego. Realizacja ich wszystkich przyczyni się do podniesienia jakości leczenia, komfortu pobytu pacjentów oraz stworzy możliwość do wdrożenia nowych procedur medycznych np. zabiegów trombektomii – podsumował dyrektor Andrzej Kamasa.

Planowane inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie:

 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych,
 • utworzenie ośrodka udarowego,
 • przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego,
 • zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do szpitala,
 • budowa miejsc postojowych,
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych,
 • wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter),
 • modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Drogi

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, to bardzo dobra informacja dla mieszkańców.

– Udało nam się wygospodarować środki na ważne inwestycje drogowe. Dzięki temu rozbudowana zostanie m.in. droga wojewódzka nr 541 na terenie powiatu żuromińskiego – dodaje.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 (powiat żuromiński),
 • remont drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach (powiat żuromiński i mławski),
 • budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7,
 • remont drogi wojewódzkiej nr 544 na wybranych odcinkach (powiat mławski).

Na terenie subregionu ciechanowskiego zrealizowane zostaną także projekty – doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie oraz „BEZPIECZNE ZEBRY”, czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa, które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Ponadto w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą fundusze na budowę budynku biurowego na potrzeby rejonu drogowego i obwodu drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli. W ramach inwestycji powstaną także plac i drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem i składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenie działki.

Kultura

Największe zaplanowane na 2021 r. inwestycje to:

konserwacja murów w obrębie przed bramą Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia,
realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,

Dodatkowo dzięki głosom mieszkańców Mazowsza, w ramach pierwszej edycji BOM zrealizowany zostanie projekt CZTERY PORY ROKU – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie – Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych oraz na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

Programy wsparcia

Będą także środki na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
 • Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego,
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE,
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021,
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej,
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej,
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP,
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze,
 • Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim.

Ponadto w 2021 r. władze Mazowsza przekażą fundusze na budowę centrum administracyjnego w Ciechanowie, które zostanie przeznaczone dla jednostek organizacyjnych województwa mazowieckiego oraz powiatu ciechanowskiego.

Zdjęcia: Ciech24.pl

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego mazovia.pl

Previous ArticleNext Article