Powiaty ciechanowski i płocki zacieśniają i instytucjonalizują wieloaspektową współpracę

Na zaproszenie starosty powiatu ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak w dniu 6 września 2022 roku do ciechanowskiego starostwa powiatowego przybył starosta powiatu płockiego Sylwester Ziemkiewicz, zarząd powiatu płockiego, przewodniczący rady powiatu płockiego, sekretarz oraz skarbnik.

Wizyta była związana z kontynuacją bardzo dobrej współpracy obu powiatów, której formuła ma być rozszerzona i zacieśniona, celem lepszego funkcjonowania w subregionie zgodnie z potrzebami mieszkańców obu powiatów.

W ramach wizyty odbyło się wspólne robocze posiedzenie zarządów obu powiatów, które poprzedziło konferencję prasową. Starosta Joanna Potocka-Rak poinformowała, że podczas posiedzenia zarządów ustalono ramy i szkielet dalszej współpracy, która będzie kontynuowana i realizowana w najbliższych nie tylko miesiącach, ale i latach.

Ze strony starosty płockiego padła deklaracja, że będzie zachęcał do współpracy również powiaty sąsiadujące z powiatem płockim. Taka sama deklaracja padła z ust starosty ciechanowskiego.

Celem takich działań ma być stworzenie związku powiatów subregionu płocko-ciechanowskiego, co pozwoli współpracy regionalnej na poszerzenie charakteru i zwiększenie znaczenia, ponieważ niektóre inicjatywy i realizacja pewnych zadań wymaga właśnie takiej, zacieśnionej współpracy pomiędzy powiatami w formie zinstytucjonalizowanej.

Wpłynie to na szybkość i sprawność realizowania tych inicjatyw. Starosta powiatu płockiego podziękował za to, że może gościć na pięknej ziemi ciechanowskiej w tak mocnym składzie przedstawicieli swojego powiatu. Podkreślił, że w dniu dzisiejszym otwiera się nowy etap tej i tak dotąd owocnej współpracy.

Dodał, że sytuacja polityczna i polityka rządu nie sprzyja rozwojowi samorządów i samorządowym inwestycjom. Zacieśnienie współpracy na szczeblu samorządów otworzy nowe możliwości i zwiększy skuteczność działań inwestycyjnych i prorozwojowych samorządów. Wspomniał też o współpracy w kwestiach społecznych.

Samorządowcy z utęsknieniem oczekują na środki unijne w ramach KPO, które wciąż się nie pojawiły, a mogą być motorem rozwojowym obu powiatów we wspomnianych obszarach. Budowanie wspólnych strategii rozwoju i wspólne podejście do wielu inwestycji ma sprzyjać rozwojowi małych ojczyzn i efektywnych działań na rzecz mieszkańców. Starosta Ziemkiewicz zapowiedział kolejne spotkanie, na którym zostaną wybrane już szczegółowe obszary działania w nowej formule. Pewne ustalenia zostały jednak poczynione już dziś.

Powiat płocki przygotowuje projekt związany z tworzeniem Regionalnego Centrum Integracji, do którego chce przystąpić powiat ciechanowski, co zostało zadeklarowane przez Joannę Potocką-Rak.

Powiat będzie namawiał też sąsiednie powiaty i gminy, do przystąpienia do tej inicjatywy. Starosta ciechanowski poinformowała też, że wspólnie określono 14 priorytetów, dotyczących spraw społecznych, rozwoju gospodarczego, inwestycji jak i wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych z funduszy Unii Europejskiej.

Ważna będzie też wymiana doświadczeń i sprawdzonych wzorców funkcjonujących w obu jednostkach samorządowych. Powiaty często specjalizowały się w konkretnych dziedzinach i dzięki tej wymianie doświadczeń nie trzeba będzie wyważać otwartych drzwi i uczyć się od początku działań w obszarach, w których drugi powiat ma do zaoferowania sprawdzone już wzorce i metody działania. Zapowiedziano też wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne dotyczące walorów turystycznych i kulturowych obu regionów.

Wspomniano też o wspólnych przedsięwzięciach edukacyjnych i wzajemnym promowaniu własnych walorów turystycznych obu regionów. Starosta płocki wymienił inicjatywę społeczną pod nazwą Regionalne Centrum Wspierania Osób Wykluczonych. To szeroka inicjatywa dotycząca uchodźców, osób starszych i osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ma ono być odpowiedzią na największe potrzeby dzisiejszych czasów i polem do działania o charakterze ponadlokalnym, gdzie zaangażowany będzie więcej niż jeden samorząd powiatowy.

Inne obszary działań będą jeszcze doprecyzowane, ale będą one dotyczyły na pewno budowy ścieżek rowerowych, wspierania kół gospodyń wiejskich, wspierania organizacji pozarządowych obu powiatów. Szefowie obu powiatów podkreślili, że współpraca na szczeblu ponadlokalnym jest koniecznością w trudnych czasach jakie obecnie nastały i tylko ona gwarantuje skuteczność i większą efektywność działań.

Inicjatywna współpracy obu powiatów wyszła od starosty ciechanowskiego i zostało ochoczo podjęte przez starostę powiatu płockiego, szczególnie w obliczu rychłego uruchomienia kolejnych środków unijnych.

Najważniejsze sfery współpracy to pozyskiwanie środków zewnętrznych, szczególnie z KPO, wspólne projekty inwestycyjne, ścieżki rowerowe i promowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie i historycznie na terenie obu powiatów i ewentualnie kolejnych powiatów, które do współpracy przystąpią, wymiana doświadczeń w zakresie tworzenia specjalnych stref ekonomicznych i współpracy z ośrodkami naukowymi i wyższymi uczelniami.

Kolejną sferą współpracy ma być obszar wsparcia społecznego, wsparcia dla kół gospodyń wiejskich i innych inicjatyw społecznych. Starosta płocki stwierdził, że powiaty ze sobą nie graniczą na mapie. Pomiędzy nimi są powiaty sierpecki i płoński.

Starosta ciechanowski zadeklarowała zatem rozmowy z powiatem płońskim, natomiast starosta płocki z powiatem sierpeckim, celem stworzenia wspólnego, spójnego obszaru działania w wyżej wymienionych sferach, przy udziale pozyskanych razem środków zewnętrznych z Unii Europejskiej.

Obydwa powiaty zgodziły się, że mają sobie wzajemnie wiele do zaoferowania. Starostowie patrzą też optymistycznie na zaproszenie do współpracy powiatów sierpeckiego i płońskiego, z którymi już dziś obydwa powiaty współpracują. Realne, mierzalne wyniki współpracy przy pierwszych projektach mają być widziane już w ciągu najbliższych miesięcy, szczególnie w temacie Regionalnego Centrum Integracji.

Dariusz Węcławski

Zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article