Wodne, czarne chmury nad Wójtem Gminy Sońsk – konferencja Wody Polskie

W dniu dzisiejszym 14.05.2021 r. przed budynkiem Urzędu Gminy w Sońsku odbyła się konferencja w której udział wzięli: Przemysław Daca – Prezes Wody Polskie, Anna Łukaszewska – Trzeciakowska – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Telewizja TVP oraz licznie zebrani mieszkańcy Gminy Sońsk.

Ze strony Urzędu Gminy w Sońsku nikt nie wyszedł do protestujących mieszkańców, gdzie odbywała się konferencja, tylko obserwowali z okien budynku co się dzieje przed budynkiem Urzędu Gminy, że telewizja TVP przyjechała i zebrało się dużo ludzi. Wójta Gminy Sońsk – Jarosława Muchowskiego również nie było.

Poruszana tematyka konferencji z mieszkańcami Gminy Sońsk dotyczyła nieprawdziwych informacji jakie w ocenie wyżej wymienionych władz Wody Polskie rozsyłał w pismach do mieszkańców gminy – Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski dotyczących wysokich podwyżek za ścieki (na samym dole artykułu rozsyłane pismo).

Materiał video z konferencji w dniu 14.05.2021 – przed Urzędem Gminy w Sońsku

Wodna historia konfliktu…

Poniżej publikujemy w całości artykuł ze strony wody-polskie.gov.pl dotyczący tego tematu:

– Pragnę poinformować mieszkańców gminy Sońsk, że informacja o tym iż Wody Polskie odpowiadają za podwyżki cen za odbiór ścieków, jest nieprawdziwa. Podkreślam, że to wójt i gmina proponują stawki taryf wodno-ściekowych, a my jako organ regulujący zatwierdzamy lub kwestionujemy ich wysokość. Wody Polskie nie ustalają stawek i nie są odpowiedzialne za podwyżki. Jeśli gdziekolwiek będą pojawiać się podobne sytuacje, tj. próby zrzucania odpowiedzialność za podwyżki na Wody Polskie, tam będziemy interweniować. Jesteśmy od tego, aby dbać o interes odbiorców końcowych, czyli mieszkańców i będziemy robić wszystko, by chronić obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami opłat za wodę i odbiór ścieków – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas briefingu prasowego przed Urzędem Gminy Sońsk.

Wypowiedź Prezesa Wód Polskich stanowi odpowiedź na nieprawdziwe informacje, jakie pojawiły się w treści listu skierowanego przez Wójta Gminy Sońsk do mieszkańców. Pełna treść ww. listu znajduje się na końcu niniejszej informacji. Poniżej przedstawiamy fakty na temat taryf i sposobu ich ustalania i zatwierdzania.

Nieprawdą jest, że Wody Polskie proponują, ustalają ceny i stawki opłat za ścieki.

 • Zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę i przedstawia do zatwierdzenia Wodom Polskim.

Nieprawdą jest, że wzrost stawek za ścieki powstał z inicjatywy Wód Polskich.

 • Wody Polskie weryfikują zasadność przedstawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne we wniosku kosztów pod względem  celowości ich ponoszenia. Ma to na celu zapewnienie ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

Nieprawdą jest, że decyzja Wód Polskich orzekająca o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Sońsk nakładała bezwzględny obowiązek stosowania cen za 1 mᶾ ścieków.

 • Wnioskodawca może odwołać się do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W przypadku braku złożenia takiego odwołania, decyzja po upływie 14 dni staje się ostateczna, o czym Wójt Gminy Sońsk został poinformowany w pouczeniu do decyzji z dnia 31 lipca 2020 r. zatwierdzającej taryfy dla Gminy Sońsk. Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy, po zatwierdzeniu cen i stawek opłat przez Wody Polskie, Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Poniżej prezentujemy prawdziwą historię kwestii stawek taryf wodno-ściekowych w gminie Sońsk:

 • Gmina Sońsk złożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy w sierpniu 2018 r. Proponowana we wniosku cena za ścieki dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców wynosiła 7,13 zł.
 • W kwietniu 2019 roku po przeprowadzonym postępowaniu Gmina Sońsk otrzymała decyzję o nałożeniu kary w wysokości 2 967 zł za nieprzestrzeganie przez Gminę Sońsk obowiązku przedstawienia do zatwierdzenia taryfy na terenie gminy Sońsk w terminie określonym w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.
 • W czerwcu 2019 roku Wody Polskie odmówiły zatwierdzenia taryfy.
 • Po otrzymaniu decyzji negatywnej Gmina Sońsk przedłożyła ponownie wniosek o zatwierdzenie taryfy. Zaproponowano cenę za ścieki dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w kwocie 17,56 zł w pierwszym roku planowanej taryfy.
 • W lutym 2020 r. Dyrektor RZGW wyznaczył taryfę tymczasową – dla gospodarstw domowych cenę 4,82, dla pozostałych odbiorców cenę 12,04 za odprowadzone ścieki. W decyzji wskazano że ceny 17,56, 17,72 i 17,89 przedstawione we wniosku taryfowym przez Gminę Sońsk skalkulowano niezgodnie z przepisami ustawy.
 • Gmina Sońsk odwołała się do Prezesa Wód Polskich od decyzji orzekającej o określeniu taryfy tymczasowej.
 • W lipcu 2020 r. Prezes PGW WP uchylił w całości zaskarżonej decyzji i umorzył postępowania pierwszej instancji.
 • W lipcu 2020 roku Gmina Sońsk przedłożyła wniosek o zatwierdzenie taryfy przedstawiając do zatwierdzenia cenę za ścieki dla gospodarstw domowych 8,36 zł oraz 8,35 zł dla pozostałych odbiorców.
 • Ostatecznie w dniu 31.07.2020 r. Dyrektor RZGW w Warszawie zatwierdził ceny ścieków dla 3 grup w pierwszym okresie 8,37 zł, w drugim okresie 8,56 zł, w trzecim okresie 8,76 zł.
 • W decyzji zatwierdzającej taryfę pouczono Gminę Sońsk o możliwości odwołania decyzji do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora RZGW w Warszawie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji oraz o tym  że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co też Gmina Sońsk uczyniła 05.08 2020 r. Z dniem doręczenia Wodom Polskim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Poniżej prezentujemy list Wójta Gminy Sońsk Jarosława Muchowskiego, w którym sformułowano zarzuty wobec Wody Polskie zawierające nieprawdziwe informacje:

Stanowisko Wójta Gminy Sońsk – Jarosława Muchowskiego:

Wójt Gminy Sońsk – Jarosław Muchowski na swoim profilu Facebook odniósł się do dyskusji tej konferencji – poniżej z profilu Facebook Jarosław Muchowski Wójt Gminy Sońsk.

Źródło informacji:

Previous ArticleNext Article