Konstanty Radziwił – Wojewoda Mazowiecki odwiedził Gołymin – Ośrodek i Ciechanów

W piątek 04.02.2022 r. Wojewoda Mazowiecki – Konstanty Radziwił odwiedził Ciechanów i Gołymin – gdzie na konferencji prasowej z udziałem: poseł na Sejm VIII i IX kadencji – Anny Ewy Cicholskiej, Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek – Adama Piotra Budek wraz z urzędnikami i mieszkańcami rozmawiano na temat dofinansowań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy Gminy i Powiatu Ciechanowskiego.

Konferencja prasowa Gołymin – Ośrodek

Podsumowano również działania na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w 2021 roku – region ciechanowski, które poniżej publikujemy:

Ponad 15 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponad 44 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ponad 1,1 mln zł na utworzenie 11 linii komunikacyjnych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymał region ciechanowski w ubiegłym roku z programów rządowych.

Do regionu ciechanowskiego trafi również ponad 323 mln zł z pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas konferencji w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie podsumował działania na rzecz mieszkańców z regionu ciechanowskiego w 2021 roku.

– 2021 rok był kolejnym rokiem pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podczas pandemii. W trosce o dobro mieszkańców naszego województwa za wszelką cenę staraliśmy się spełnić wszystkie postawione sobie cele na 2021 rok. Bez przeszkód zostały zrealizowane programy rządowe, które są ogromnym wsparciem dla samorządów.

Na bieżąco koordynowaliśmy sytuację w mazowieckich szpitalach w związku z COVID-19 i podejmowaliśmy w tej sprawie odpowiednie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

BUDŻET WOJEWODY

 • Ubiegłoroczny budżet dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wyniósł 11,5 mld zł (co daje 14 proc. udziału województwa mazowieckiego w budżecie Wojewodów wg ustawy budżetowej na 2021 rok).

Budżet Wojewody przekazywany jest na finansowane zadań z zakresu:

 • dotacje i subwencje w kwocie ponad 9,4 mld zł, co daje 90,87 proc. budżetu,
 • wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie ponad 890 mln zł, co daje 8,57 proc. budżetu.

Pozostała część budżetu (ok. 1 proc.) to m.in. współfinansowanie projektów z UE czy wydatki majątkowe.

POLITYKA SPOŁECZNA

Programy wspierające rodziny i seniorów są priorytetem dla działań polskiego rządu.

Program „Rodzina 500 +”

Z programu „Rodzina 500+” w województwie mazowieckim w 2021 r. średniomiesięcznie korzystało prawie 1 043 000 dzieci. Wypłacono łącznie ponad 12 680 000 świadczeń w kwocie przekraczającej 6,3 mld zł. Od 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obsługę przyjmowania wniosków dotyczących programu „Rodzina 500+”.

W regionie ciechanowskim w ramach programu wypłacono rodzinom ponad 368 mln zł. Z programu „Rodzina 500+” w regionie ciechanowskim korzystało:

 • w gminach z powiatu ciechanowskiego 15 347 dzieci. Wypłacono ok. 187 176 świadczeń, w kwocie ponad 93,8 mln zł,
 • w gminach z powiatu mławskiego 12 787 dzieci. Wypłacono ok. 156 483 świadczenia, w kwocie ponad 78,3 mln zł,
 • w gminach z powiatu płońskiego prawie 16 012 dzieci. Wypłacono ok. 194 601 świadczeń, w kwocie ponad 97 mln zł,
 • w gminach z powiatu pułtuskiego prawie 9 788 dzieci. Wypłacono ok. 119 191 świadczeń w kwocie ponad 59,7 mln zł,
 • w gminach z powiatu żuromińskiego w 2021 r. prawie 6 467 dzieci. Wypłacono ok. 78 957 świadczeń, w kwocie ponad 39,6 mln zł.

Karta Dużej Rodziny

150 887 mazowieckich rodzin posiadało w 2021 r. Kartę Dużej Rodziny. Wojewoda Mazowiecki w 2021 r. do gmin z województwa mazowieckiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny przekazał jednostkom ponad 213 tys. zł.

Kartę Dużej Rodziny w regionie ciechanowskim posiadało w 2021 roku 11 770 rodzin:

 • 3 507 rodzin z powiatu ciechanowskiego. Wojewoda do gmin z powiatu ciechanowskiego na realizację tego programu przekazał ok. 3 tys. zł,
 • 2 421 rodzin z powiatu mławskiego. Wojewoda do gmin z powiatu mławskiego na realizację tego programu przekazał ok. 2,8 tys. zł,
 • 2 665 rodzin z powiatu płońskiego. Wojewoda do gmin z powiatu płońskiego na realizację tego programu przekazał ok. 3 tys. zł,
 • 1 673 rodziny z powiatu pułtuskiego. Wojewoda do gmin z powiatu pułtuskiego na realizację tego programu przekazał ok. 2,4 tys. zł,
 • 1 504 rodziny z powiatu żuromińskiego. Wojewoda do gmin z powiatu żuromińskiego na realizację tego programu przekazał ok. 1 tys. zł.

Dodatek energetyczny

Wojewoda Mazowiecki w 2021 r. na realizację zadania przekazał do 118 gmin ponad 1,14 mln zł. W 2021 r. wypłacono ok. 80 tys. dodatków energetycznych. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej i wypłacają go gminy z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na realizację zadania w regionie ciechanowskim Wojewoda Mazowiecki w 2021 roku przekazał ponad 55 tys. zł z czego:

 • 3 gminom z powiatu ciechanowskiego kwotę ok. 34 tys. zł, z czego wypłacono ok. 2 308 dodatków energetycznych,
 • 6 gminom z powiatu mławskiego kwotę ok. 11 tys. zł, z czego wypłacono ok. 763 dodatki energetyczne,
 • 1 gminie z powiatu płońskiego kwotę ok. 1,9 tys. zł, z czego wypłacono ok. 153 dodatki energetyczne,
 • 3 gminom z powiatu pułtuskiego kwotę ponad 5 tys. zł, z czego wypłacono ok. 349 dodatków energetycznych,
 • 3 gminom z powiatu żuromińskiego kwotę ok. 4 tys. zł, z czego wypłacono ok. 292 dodatków energetycznych.

Program asystent rodziny

Wojewoda Mazowiecki zawarł umowy z 273 gminami w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021 w sprawie dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny na kwotę w wysokości prawie 708 tys. zł.

W regionie ciechanowskim w ramach programu Wojewoda Mazowiecki zawarł umowy na łączną kwotę ponad 66 tys. zł z:

 • 8 gminami z powiatu ciechanowskiego na łączną kwotę ok. 17 tys. zł,
 • wszystkimi gminami z powiatu mławskiego na łączną kwotę ponad 14 tys. zł,
 • wszystkimi gminami z powiatu płońskiego na łączną kwotę ok. 21 tys. zł,
 • 6 gminami z powiatu pułtuskiego na łączną kwotę ok. 9 tys. zł,
 • 4 gminami z powiatu żuromińskiego na łączną kwotę ok. 5 tys. zł.

Program „Senior+”

Dzięki programowi 3,5 tys. seniorów może korzystać z oferty 143 placówek, w tym 11 utworzono w ubiegłym roku. Wojewoda Mazowiecki w 2021 r. w ramach tego programu przekazał ponad 6,4 mln zł.

Placówki „Senior+” z regionu ciechanowskiego – 17 obiektów dla 360 seniorów:

 • na terenie powiatu ciechanowskiego 165 seniorów może korzystać z oferty 7 placówek,
 • na terenie powiatu mławskiego 45 seniorów może korzystać z oferty 2 placówek,
 • na terenie powiatu płońskiego 75 seniorów może korzystać z oferty 4 placówek,
 • na terenie powiatu pułtuskiego 60 seniorów może korzystać z oferty 3 placówek,
 • na terenie powiatu żuromińskiego 15 seniorów może korzystać z oferty 1 placówki.

Program „Opieka 75+”

Z programu „Opieka 75+” z terenu województwa mazowieckiego w 2021 r. skorzystało 81 gmin. Wojewoda Mazowiecki przekazał środki z budżetu państwa na realizację zadania przez gminy w kwocie 2,9 mln zł.

Na realizacje programu Wojewoda Mazowiecki przekazał ponad 513 tys. zł dla samorządów z regionu ciechanowskiego. Z programu „Opieka 75+” skorzystały:

 • 2 gminy z powiatu ciechanowskiego – Miasto Ciechanów i Gmina Grudusk – otrzymały łącznie ponad 180 tys. zł,
 • 1 gmina z powiatu mławskiego – Gmina Mława – otrzymała ponad 110 tys. zł,
 • 3 gminy z powiatu płońskiego – Gmina Joniec, Gmina Nowe Miasto i Miasto Płońsk – otrzymały łącznie ok. 144 tys. zł,
 • 1 gmina z powiatu pułtuskiego – Gmina Pułtusk – otrzymała ok. 24 tys. zł,
 • 1 gmina z powiatu żuromińskiego – Gmina Żuromin – otrzymała ponad 55 tys. zł.

Program „Wspieraj Seniora” edycja 2021

Ze wsparcia skorzystało 4 530 osób w wieku 70 lat i więcej oraz 1 881 osób poniżej 70. roku życia. W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał prawie 6 mln zł. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na dofinansowanie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla osób potrzebujących wsparcia Wojewoda Mazowiecki przekazał gminom i powiatom z regionu ciechanowskiego ponad 382 tys. zł z czego:

 • 6 gminom z powiatu ciechanowskiego ponad 160 tys. zł,
 • 6 gminom z powiatu mławskiego ponad 50 tys. zł,
 • 5 gminom z powiatu płońskiego ponad 38 tys. zł,
 • wszystkim gminom z powiatu pułtuskiego łącznie ok. 50 tys. zł,
 • 5 gminom z powiatu żuromińskiego ok. 84 tys. zł.

Środowiskowe domy samopomocy

W 2021 łączna wysokość dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosła ponad 67 mln zł.

W 2021 z rezerwy celowej budżetu państwa na utworzenie nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na zadania inwestycyjne, remontowe i na uruchomienie nowych miejsc w ośrodkach wsparcia, Wojewoda Mazowiecki uzyskał dla samorządów gminnych i powiatowych ponad 4,8 mln zł.

Na Mazowszu obecnie funkcjonuje 76 środowiskowych domów samopomocy z 2 758 miejscami oraz klub liczący 70 miejsc. Od 2015 r. zlikwidowano 8 z 10 tzw. „białych plam” czyli powiatów, na których terenie nie funkcjonowały żadne środowiskowe domy samopomocy. W 2021 roku powstał nowy środowiskowy dom samopomocy w Radomiu.

W regionie ciechanowskim funkcjonuje obecnie 8 środowiskowych domów samopomocy:

 • 2 środowiskowe domy samopomocy z 70 miejscami w powiecie ciechanowskim. Kwota dofinansowania to łącznie 1,6 mln zł,
 • 2 środowiskowe domy samopomocy z 71 miejscami w powiecie mławskim. Kwota dofinansowania to łącznie 1,6 mln zł,
 • 2 środowiskowe domy samopomocy z 44 miejscami w powiecie płońskim. Kwota dofinansowania to ponad 1 mln zł,
 • 1 środowiskowy dom samopomocy w Pułtusku z 60 miejscami. Kwota dofinansowania to 1,3 mln zł,
 • 1 środowiskowy dom samopomocy w Żurominie z 30 miejscami. Kwota dofinansowania to 650 tys. zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wojewoda Mazowiecki w 2021 r. na realizację tego zadania przekazał jednostkom samorządu terytorialnego ponad 9,5 mln zł.

Wojewoda Mazowiecki w ubiegłym roku na realizacje tego zadania w regionie ciechanowskim przekazał 539 tys. zł:

 • 3 gminom z powiatu ciechanowskiego ponad 60 tys. zł,
 • 7 gminom z powiatu mławskiego ponad 209 tys. zł,
 • 6 gminom z powiatu płońskiego ponad 190 tys. zł,
 • 6 gminom z powiatu pułtuskiego ok. 80 tys. zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” w regionie ciechanowskim

Wojewoda Mazowiecki w 2021 roku na realizację programu przekazał gminom z regionu ciechanowskiego ponad 2,4 mln zł z czego:

 • gminom z powiatu ciechanowskiego ponad 670 tys. zł,
 • gminom z powiatu mławskiego ponad 298 tys. zł,
 • gminom z powiatu płońskiego ponad 370 tys. zł,
 • gminom z powiatu pułtuskiego ponad 770 tys. zł,
 • gminom z powiatu żuromińskiego ponad 310 tys. zł.

Fundusz Solidarnościowy

Sprawna i efektywna realizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych jest jednym z priorytetów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wojewoda Mazowiecki podejmuje liczne działania mające na celu budowanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów), do czego zachęca jednostki samorządu terytorialnego, wśród których zaś rośnie zainteresowanie realizacją kolejnych edycji programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na ten cel w 2021 r. jednostkom samorządu terytorialnego przekazano 48,5 mln zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację trzech Programów tj.: Opieka wytchnieniowa, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Centra opiekuńczo- mieszkalne.

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w roku 2021 przystąpiły 72 jednostki samorządu terytorialnego. Usługa asystencka została skierowana do 944 osób z niepełnosprawnością. Kwota przyznana na realizację tego zadania to 13 629 564, 53 zł dodatkowo samorządy otrzymały 224 096, 53 zł na koszty obsługi programu (łącznie: 13 853 661, 22 zł) z czego:

 • gminy z regionu ciechanowskiego otrzymały dofinansowanie w wysokości 263 241,60 zł.
 • Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” w 2021 roku realizowało 98 jednostek samorządu terytorialnego (85 samorządów oferowało opiekę w formie dziennej, 24 w formie całodobowej, a 7 jednostek oferowało specjalistyczne poradnictwo; jeden samorząd mógł złożyć wniosek na 2 lub 3 formy). Usługa opieki wytchnieniowej została skierowana do opiekunów 1248 osób z niepełnosprawnością. Kwota przyznana na realizację tego zadania to 7 471 503, 10 zł. dodatkowo samorządy otrzymały 128 459,05 zł na koszty obsługi programu (łącznie: 7 599 962,15 zł) z czego:

 • gminy z regionu ciechanowskiego otrzymały 71 655, 19 zł.
 • Centra opiekuńczo – mieszkalne

W 2021 roku Wojewoda Mazowiecki podpisał umowy z 10 jednostkami samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w zakresie Modułu I, tj. z Powiatem Radomskim, Powiatem Pruszkowskim, Powiatem Pułtuskim, Gminą Stare Babice, Gminą Leoncin, Gminą Szczawin Kościelny, m.st. Warszawa, Gminą Tłuszcz, Gminą Siemiątkowo, Gminą Kozienice. W ramach ww. umów samorządom zostały przekazane środki finansowe w łącznej wysokości 27 086 549, 98 zł. Samorządy zapewnią wsparcie w nowym ośrodku wsparcia w formie pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego łącznie dla 197 osób (pobyt dzienny – 115 oraz pobyt całodobowy – 82).

– Gmina Siemiątkowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 913 608,65 zł na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Dzieczewo. Placówka będzie dostosowana do pobytu dziennego i całodobowego dla 20 osób.

– Powiat Pułtuski otrzymał 2 394 825,00 zł na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Pułtusku. W placówce będą zapewnione warunki do pobytu dziennego i całodobowego dla 21 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Ponadto Wojewoda Mazowiecki zawarł umowę z Powiatem Mławskim w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w zakresie Modułu II, tj. funkcjonowanie Centrum. Łączna kwota środków przekazanych na funkcjonowanie wyniosła 927 816,00 zł. Utworzony obiekt pełni funkcje Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przeznaczonego dla 22 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w tym dla 20 osób, które będą korzystały ze wsparcia w formie pobytu dziennego oraz 2 osób, które otrzymają wsparcie w formie całodobowego zamieszkiwania.

 • Program „Maluch+”

Jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom prywatnym przekazane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 43 170 532,88 zł z przeznaczeniem na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym:

 • 23 372 794,86 zł na utworzenie miejsc opieki i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach publicznych,
 • 19 797 738,02 zł na utworzenie miejsc opieki i wsparcie funkcjonowania miejsc opieki w instytucjach prywatnych.

Przekazane beneficjentom środki finansowe przyczynią się do utworzenia 2 705 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w tym:

 • 864 miejsc opieki w instytucjach publicznych oraz
 • 1 841 miejsc opieki w instytucjach tworzonych przez podmioty prywatne.

W ramach tych środków udzielone zostało również wsparcie do zapewnienia funkcjonowania 9 102 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, tj.:

 • 4 752 miejsc w instytucjach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • 4 350 miejsc w instytucjach prywatnych.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

W 2021 roku przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podpisali łącznie 95 umów na kwotę 62 219 877,30 zł na utworzenie 571 linii komunikacyjnych o łącznej długości
17 510,11 km.

 • Gminy z regionu ciechanowskiego podpisały 3 umowy na kwotę 1 133 002,20 zł na utworzenie 11 linii komunikacyjnych o łącznej długości 770,2 km.

Umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z najwyższą kwotą podpisał powiat pułtuski. Powiat otrzymał 1 096 578,00 zł na uruchomienie 9 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 650,9 km.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki na realizację zadań
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 316 133 889,62 zł, z czego:

 • gminy i powiaty z regionu ciechanowskiego otrzymały 42 259 183,70 zł.

Od 2019 r. dofinansowaniem objęto budowę/przebudowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim o łącznej długości około 1 200 km, w tym ponad 144 km z regionu ciechanowskiego.

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – komponent przejścia dla pieszych

W 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego otrzymały środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na ten cel przeznaczono łącznie 34 300 097,95 , z czego:

 • gminy i powiaty z regionu ciechanowskiego otrzymały 2 569 715,12 zł

Dzięki dofinansowaniu w województwie mazowieckim powstaną 102 przejścia dla pieszych, a 257 zostanie wyremontowanych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom, , takie jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W latach 2020 – 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do zwalczania negatywnych skutków COVID-19 wypłacono mazowieckim samorządom łącznie 1 397 973 149,58 zł, z czego:

− 657 780 067,00 zł (w I turze dofinansowanie dostały wszystkie samorządy – gminy i powiaty, w sumie 351 jednostek),

− 493 367 512,86 zł w ramach I naboru wniosków,

− 227 199 064,56 zł w ramach II naboru wniosków,

− 19 626 505,16 zł w ramach wniosków skierowanego do gmin, na terenie których funkcjonowały PGR.

W ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego trafiło 227 199 064,56 zł.

 • Gminy z regionu ciechanowskiego otrzymały łącznie 15 418 0004,57 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y)

Gminy z województwa mazowieckiego otrzymały łącznie 19 626 505,16 zł, z czego:

 • region ciechanowski na 7 inwestycji otrzymał 3,3 mln zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Program pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami  pandemii Covid-19, pobudzi inwestycje we wszystkich regionach Polski. Samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami. Te inwestycje poprawią warunki życia Polaków.

Łącznie województwo mazowieckie otrzymało 2 807 894 599,97 zł.

Region ciechanowski otrzymał 323 076 989,51 zł.

Przykładowe inwestycje:

– Gmina Świercze otrzymała ponad 7 mln zł na budowę budynku administracyjnego – etap II.

– Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzymała ponad 9,5 mln zł na rozbudowę dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II.

– Gmina Strzegowo otrzymała 5 mln zł na przebudowę drogi gminnej relacji Strzegowo-Kuskowo-Budy Giżyńskie.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

W 2021 r. Wojewoda Konstanty Radziwiłł kontynuował działania zapewniające mieszkańcom Mazowsza bezpieczeństwo w czasie pandemii. Ich celem było zapewnienie koordynacji wszystkich podmiotów służby zdrowia, szpitali (w tym 8 tymczasowych), ratownictwa medycznego (w tym prowadzenie dyspozytorni medycznych), punktów szczepień (prawie 8 mln wykonanych szczepień), organów założycielskich szpitali, NFZ, tak aby zagwarantować ciągłość świadczeń, zarówno pacjentom z Covid-19, ale także z innymi schorzeniami. W tym celu, jako Wojewoda, wydawał decyzje, dotyczące bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19 (w 2021 r. zostało wydanych 355 decyzji). Prowadził też działania wspierające rekrutację kadry do szpitali tymczasowych poprzez specjalną podstronę urzędu wojewódzkiego.

W 2021 roku na, wnioski szpitali, niezwłocznie uruchomiono 39 razy Bank Tlenu. Łącznie wydano 1 475 butli z tlenem medycznym. Na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują 4 banki tlenu (w Warszawie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce), które są przygotowane na szybkie dostarczenie butli do placówek leczniczych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów Mazowsza, w związku z brakiem zapewnienia obsady kadrowej w podmiotach leczniczych, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjentów, Wojewoda Mazowiecki na wniosek kierowników placówek medycznych na mocy art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wydał 428 decyzji kierujących personel medyczny do pracy w podmiotach leczniczych.

Sprzęt dla mazowieckich szpitali

Wsparcie w postaci sprzętu i aparatury medycznej oraz środków ochrony osobistej w czasie trwania pandemii otrzymało 76 szpitali. Wśród sprzętu przekazanego szpitalom znalazły się m. in. tomografy komputerowe, aparaty USG, respiratory, aparaty RTG, kardiomonitory.

Przykładowe sprzęty medyczne, które trafiły do mazowieckich szpitali:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – 20 respiratorów,

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie – 4 respiratory.

Narodowy Program Szczepień

W ramach Narodowego Programu Szczepień Wojewoda Mazowiecki aktywnie włączał się w jego promocję. Z jego inicjatywy w okresie letnim na terenie Mazowsza uruchomione zostały weekendowe objazdowe punkty szczepień w ponad 70 miejscowościach, przede wszystkim w gminach z najniższym wskaźnikiem zaszczepionych mieszkańców.

Akcja „Zaszczep się w majówkę”

W mobilnym punkcie szczepień przy pl. Bankowym w Warszawie podczas trzech dni trwania akcji zaszczepiło się łącznie 3 500 osób.

Akcja szczepień przy parafiach

1 sierpnia 2021 roku w ramach promocji szczepień przy dziesięciu parafiach na terenie Mazowsza odbyła się akcja szczepień zorganizowana przez Wojewodę Mazowieckiego, podczas której zaszczepiło się 739 osób.

Wakacyjna akcja szczepień „Zaszczep się na Mazowszu”

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego uruchomione zostały mobilne punkty szczepień. Punkty znajdowały się przede wszystkim w gminach z najniższym wskaźnikiem w pełni zaszczepionych mieszkańców. Zaszczepić się można było w każdy weekend od 14 sierpnia do 19 września. Objazdowe punkty szczepień znajdowały się w 72 miejscowościach, w których zaszczepiło się łącznie 2 145 osób.

Dodatkowo od 27 września do 1 października na terenie delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano objazdowe punkty szczepień, w których zaszczepiło się 406 osób.

Źródło: Komunikat prasowy – Wojewody Mazowieckiego.

Previous ArticleNext Article