Raport o Stanie Miasta za 2023 rok

Opublikowano Raport o Stanie Miasta Ciechanów za miniony 2023 r. Zawiera informacje o zrealizowanych zadaniach i inwestycjach, finansach miasta, stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miasta. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty.

Dochody Ciechanowa w 2023 roku wyniosły 308,3 mln zł, wydatki 302,7 mln zł. Miasto wypracowało blisko sześciomilionową nadwyżkę budżetową. Ratusz nie zaciągał żadnych zobowiązań finansowych. Zrealizowano inwestycje za prawie 90 mln zł.

Dochody i wydatki miasta

Dochody miasta w 2023 r. wyniosły 308.338.376,84 zł, a wydatki 302.698.828,99 zł. Oznacza to, że miasto wypracowało nadwyżkę budżetową w wysokości 5,6 mln zł.  Nie zaciągano jakichkolwiek zobowiązań (nie emitowano obligacji, nie brano kredytów). Sytuacja finansowa jest bezpieczna, a miasto dysponuje sporymi rezerwami w zakresie możliwości pozyskiwania finansowania zwrotnego.

Te pozytywne wyniki finansowe wypracowaliśmy dzięki racjonalnej i oszczędnej polityce budżetowej. Wprowadziliśmy mocną dyscyplinę i sumiennie ją realizowaliśmy w 2023 r. Przeprowadziliśmy inwestycje za prawie 90 mln zł bez korzystania z pożyczek. To przedsięwzięcia infrastrukturalne, które pozwalają rozwijać Ciechanów, wprowadzać nowe rozwiązania, których mieszkańcy potrzebują. Zakładane cele osiągnęliśmy dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych i ograniczeniu wydatków bieżących do niezbędnego minimum powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Inwestycje w 2023 r.

Inwestycje realizowane przez ratusz w 2023 r. to m.in.:

 • budowa wiaduktu nad torami na „Krubinku”,
 • trwająca obecnie rewitalizacja z rozbudową zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej,
 • budowa „Zielonego Targu” (kompleks handlowo-usługowy powstający przy ul. Płońskiej),
 • rewitalizacja budynku przy ul. Fabrycznej,
 • budowa nowego budynku na stadionie,
 • modernizacja hali sportowej przy ul. 17 Stycznia,
 • zakończono modernizację infrastruktury drogowej, prowadzoną równocześnie na kilku osiedlach na wcześniej niespotykaną skalę.

Swoje oblicze wizualne i funkcjonalne zmieniły ulice:

 • Asnyka,
 • Ludowa,
 • Spacerowa,
 • Wędkarska,
 • Krucza,
 • Wrzosowa,
 • Skłodowskiej-Curie,
 • Nizinna,
 • Zagrodowa,
 • powstał też ciąg pieszo-rowerowy łączący osiedla „Bloki” i „Śródmieście”.

Na zaawansowanym etapie prac jest remont trzech dróg na osiedlu „Podzamcze” (ul.: Zagłoby, Kmicica i Rycerska), który rozpoczął się w 2023 r.

Inwestycje miejskich spółek

Spółki miejskie wykonały inwestycje warte ok. 30 mln zł.

Elektrociepłownia Ciechanów

Największą z inwestycji jest budowa Elektrociepłowni Ciechanów, która produkuje energię cieplną i elektryczną. Modernizacja i rozwój infrastruktury spółki umożliwiły miastu pozyskanie prądu produkowanego na miejscu, który jest wykorzystywany m.in. na potrzeby ulicznego oświetlenia.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

W ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego rozpoczęto budowę stu nowych mieszkań przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zakupiło 2 niskoemisyjne pojazdy do odbioru odpadów. Zakończono montaż w pięciu lokalizacjach inteligentnych, bezdotykowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykonał kolejne modernizacje i rozbudowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zieleń i ekologia

 • powstał pierwszy w mieście ogród społeczny, ogrody deszczowe,
 • wybudowano kolejne mini-parki kieszonkowe,
 • zrewitalizowano skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej,
 • rozpoczęto rewitalizację parku J. Dąbrowskiego przy Łydyni,
 • miasto przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące częściowego odbetonowania placu Jana Pawła II i przygotowało się do realizacji nowej inwestycji – zagospodarowania obszaru Jeziorka na osiedlu „Płońska”
 • w panele fotowoltaiczne wyposażono kolejne budynki użyteczności publicznej,
 • rozbudowano infrastrukturę rekreacyjną na „Krubinie”,
 • dofinansowano rozbudowę infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • przeprowadzono kompleksową wymianę oświetlenia na energooszczędne na wszystkich słupach, których właścicielem jako miasto.

1,6 mln na budżet obywatelski

Miasto kontynuowało formułę budżetu partycypacyjnego, w ramach którego to mieszkańcy proponują i wybierają przedsięwzięcia realizowane w danym roku. Na realizację zadań z Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono 1,6 mln zł.

36 mln pozyskanych z dotacji

W budżecie Ciechanowa w 2023 r. dotacje pozyskane przez miasto stanowiły ponad 36 mln zł. Mowa tu o środkach budżetu państwa, budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz społeczno–edukacyjnych.

Z naborów unijnych pozyskano środki na wsparcie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, na sprzęt multimedialny do wykorzystania w ramach bezpłatnych działań edukacyjnych, na montaż radarowych wyświetlaczy prędkości i zakup mobilnego laboratorium.

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego oraz z budżetu województwa mazowieckiego umożliwią budowę i utrzymanie nowego żłobka samorządowego, który powstaje przy pętli miejskiej.

Pozyskano też środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na przebudowę chodnika przy ul. Zamkowej oraz przebudowę ul. Śmiecińskiej).

Wsparcie z Programu Inwestycji Strategicznych pozyskano na:

 • na remont ul. Bohaterów Września oraz odcinka ul. Baczyńskiego,
 • budowę dróg miejskich:
  • Nadrzecznej,
  • Dolnej,
  • Jaśminowej,
  • dolnej Pułtuskiej,
 • termomodernizację szkół podstawowych nr 4 i 5,
 • rekonstrukcję zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej.

Miasto zadbało również o to, by przygotować się do pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy (na lata 2021-2027). Opracowano programy strategiczne i dokumentacje techniczne, zaktualizowano Strategię Rozwoju Miasta, opracowano Gminny Program Rewitalizacji oraz Strategię Rozwoju Ponadlokalnego Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa. Miasto opracowało dokumentację techniczną przedłużenia alei Unii Europejskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej.

Pomoc społeczna, kultura, współpraca z organizacjami pozarządowymi

Raport o stanie miasta zawiera informacje na temat działań:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej Studio,
 • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W tym zakresie opisano m.in. realizację zadań, których celem jest:

 • aktywizacja społeczna osób dojrzałych,
 • tworzenie systemu pomocy dziecku i rodzinie,
 • rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i wieku sędziwym,
 • rozwój systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie,
 • aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dokument zawiera też informacje na temat realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2023 r.

W raporcie można znaleźć informacje na temat:

 • lokalnej kompleksowej polityki gospodarczej, wspierającej rozwój przedsiębiorczości,
 • wspierania rozwoju edukacji na potrzeby rynku pracy,
 • wzmocnienia roli turystyki w rozwoju gospodarczym Ciechanowa.

Edukacja

Warto nadmienić, że w strukturze wydatków budżetu Ciechanowa w 2023 r. największy udział (28%, 85,7 mln zł) stanowiły wydatki na oświatę. Na pomoc społeczną (m.in. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie żłobka) przeznaczono blisko 36,3 mln zł.

Utrzymanie miejskich dróg

Drugą co do wielkości grupę stanowią wydatki na utrzymanie dróg miejskich, głównie dzięki prowadzonym przez miasto inwestycjom w infrastrukturę drogową, co stanowi 17% wydatków ogółem i daje kwotę ponad 51 mln zł.

Gospodarka komunalna

Trzecią grupę stanowią wydatki na gospodarkę komunalną. Na ten cel z analizowanego budżetu przeznaczone zostały środki w wysokości blisko 40 mln zł, tj.13 % wydatków ogółem.

Raport sporządzony został we własnym zakresie

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych. Miasto nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi. Dokument został opublikowany na stronie Urzędu, tak aby mogli zapoznać się z nim wszyscy zainteresowani. Do pobrania poniżej.

Debata nad raportem na sesji 25 kwietnia 2024 r.

Dokument będzie przedmiotem debaty na sesji Rady Miasta Ciechanów 25 kwietnia 2024 r. W dyskusji nad raportem za 2023 rok głos mogą zabrać mieszkańcy.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport.

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article