Ruszyła budowa 100 nowych mieszkań w Ciechanowie – w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Miejska spółka – Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęła budowę dwóch nowych budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Znajdzie się tam 100 lokali mieszkalnych. Będą oddane do użytkowania w ostatnim kwartale 2025 r. Dostępnych jest jeszcze 7 wolnych lokali. Zainteresowani przystąpieniem do umowy najmu mogą zgłaszać się do ratusza. Umowa przewiduje partycypację najemcy w kosztach budowy na poziomie 1400,70 zł/m2 z możliwością dojścia do własności.

Dwa bliźniacze budynki mieszkalne powstaną w dwa lata. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie rozpoczęło ich budowę na działkach 4301/33, 4301/34, 4301/37, 4302/24 przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W ramach najnowszej inwestycji TBS powstanie 100 mieszkań wykończonych pod klucz. Będą miały powierzchnię od 37m2 do 64m2.

Dla każdego lokalu przewidziano komórkę lokatorską na poziomie piwnic. Bloki zostaną przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. W obu zamontowane będą windy. Powstanie też 138 miejsc postojowych i 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępnych jest jeszcze 7 mieszkań o powierzchni od 44,51m2 do 64,32 m2. Umowa najmu przewiduje partycypację najemcy w kosztach budowy na poziomie 20,01% wartości lokalu (1 400,70 zł/m2) z możliwością dojścia do własności. W czynsz wliczony będzie m.in. kredyt i odsetki.

Kiedy i gdzie składać wnioski

Zainteresowani podpisaniem umowy najmu mogą składać wnioski od 8 do 15 listopada 2023. Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego odbędzie się zgodnie z przepisami ustawowymi oraz zasadami przyjętymi przez radnych (Uchwała Nr 645/LXV/2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2023 r.). O najem lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które spełnią kryteria.

Wnioski będą przyjmowane: w ratuszu w godzinach pracy urzędu (poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00, pokój nr 25, Referat Mieszkaniowy), pocztą na adres Urzędu Miasta Ciechanów, przez ePuap (adres ePUAP: /ciechanow/skrytka).

Wnioski o zawarcie umowy najmu złożone do Urzędu Miasta będą ewidencjonowane według kolejności wpływu. Będą podlegały ocenie punktowej w oparciu o kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowe kryteria pierwszeństwa.

Kryteria naboru wniosków

Bezwzględnie obowiązujące kryterium zakłada, że żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało i nie przysługuje jej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lub jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Pod uwagę brane będzie też kryterium dochodowe. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie może przekroczyć wysokości określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

W tym przypadku maksymalny średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego brutto za rok 2022 wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 6 061,62 zł;
  • dwuosobowe gospodarstwo domowe – 8 486,26 zł;
  • trzyosobowe gospodarstwo domowe – 11 719,13 zł;
  • czteroosobowe gospodarstwo domowe – 13 739,67 zł;
  • dla gospodarstw większych niż 4-osobowe maksymalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wyliczana jest na podstawie określonej w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Za dochód uznaje się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Osoba składająca wniosek o najem jest zobowiązana do złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie w gospodarstwie domowym osiągniętym w roku 2022 oraz oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia). Spełnienie warunków do uzyskania punktów za kryterium pierwszeństwa i dodatkowe kryteria pierwszeństwa powinno być potwierdzone przez wnioskodawcę dokumentami w tym zakresie. Wykazanie spełnienia kryterium spoczywa na wnioskodawcy.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek i nie może być objęty wnioskiem innego wnioskodawcy.

Co decyduje o kolejności na liście

O kolejności wpisania na listę najemców zadecyduje suma punktów, przyznanych zgodnie z kryterium pierwszeństwa oraz dodatkowymi kryteriami pierwszeństwa, zgodnie z zasadami punktacji określonymi uchwałą (od najwyższej do najniższej), a w przypadku wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o kolejności wpisu na listę najemców zadecyduje kolejność złożenia wniosku, a następnie liczba osób tworzących gospodarstwo domowe.

Po przeprowadzonej ocenie punktowej wniosków gmina sporządzi listę najemców, szeregując wnioski w kolejności od najwyższej do najniższej.

Karty dostępnych mieszkań oraz wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu znajdują się na stronie Urzędu Miasta Ciechanów – link

 

Źródło: Urząd Miasta Ciechanów

Previous ArticleNext Article