Pierwsze powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

W dniu 30.05.2022 r. w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ciechanowie zostały wydane pierwsze decyzje o powołaniu do nowej formy służby, którą wprowadziła ustawa o obronie Ojczyzny.

Kandydaci, którzy otrzymali powołanie pochodzą z terenów: Ciechanów, Strzegowo, Ojrzeń, Żuromin ,Mława, Regimin, Naruszewo. Swoje pierwsze szkolenie rozpoczną od 6 czerwca do 2 lipca 2022 r. w Kazuniu – II Mazowiecki Pułku Saperów. Jest to szkolenie 28 dniowe podstawowe po którym rozpoczną szkolenie specjalistyczne które potrwa do 11 miesięcy.

Pierwsze powołanie – Ciechanów 30.05.2022 r.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ciechanowie prowadzi nabór powołań do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowe.

Terminy 28-dniowych turnusów w 2022 r.

 • od 4 do 31 lipca
 • od 1 do 28 sierpnia
 • od 5 września do 2 października
 • od 3 do 30 października
 • od 14 listopada do 11 grudnia

Pierwsze powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej

– Ciechanów 30.05.2022 r.

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o Obronie Ojczyzny.

Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów).

Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw.

Rodzaje służby wojskowej:

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej:

 • zawodową służbę wojskową,
 • terytorialną służbę wojskową,
 • dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (oraz dodatkowo – dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

 • przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
 • będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 PLN, ale także:
 • prawo do urlopu wypoczynkowego,
 • możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),
 • prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym,
 • pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
 • na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
 • będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
 • będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

 • kopię dokumentu tożsamości;
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej: Strona główna – CWCR (wojsko-polskie.pl)

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 341 503 i 261 341 506 w dniach roboczych w godzinach 7.30 – 15.30

Źródło: Wojskowe Centrum Rekrutacji – Ciechanów.

Previous ArticleNext Article