Radni i Wójt Gminy Ciechanów zaprzysiężeni – I sesja Rady Gminy nowej kadencji

W czwartek 2 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Ciechanów. Sesję otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny – Waldemar Chodkowski. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli oficjalnie swoje mandaty. Stefan Pawłowski złożył ślubowanie i został zaprzysiężony na Wójta Gminy Ciechanów na lata 2024-2029.

Przewodniczącym Rady Gminy Ciechanów został wybrany Karol Makijonko (11 spośród 15 głosów), a Wiceprzewodniczącym Rady Konrad Jezierski (10 spośród 15 głosów). Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi: Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin, Artur Delura – Wójt Gminy Ojrzeń, Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz i Wicestarosta Marek Marcinkowski, którzy pogratulowali nowo wybranym Wójtowi oraz Radzie oraz wręczyli Stefanowi Pawłowskiemu podziękowanie na piśmie, kończące się zdaniem:
„Życzymy Panu nieustającej energii, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w realizacji zaplanowanych projektów i inicjatyw.”

Waldemar Chodkowski – radny Gminy Ciechanów

W programie sesji znalazły się również wybory przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Ciechanów i ich składów osobowych oraz ustalenie diet dla radnych gminy Ciechanów i wynagrodzenia Wójta Gminy Ciechanów. Przed zakończeniem sesji o udzielenie głosu poprosił Wójt Stefan Pawłowski.

Stefan Pawłowski – Wójt Gminy Ciechanów:

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. To fragment tekstu utworu mojego ulubionego wykonawcy, które to słowa oddają w pewnym stopniu stan po wyborach. Kurz powyborczy opadł, obecnie jest czas na podziękowanie wyborcom i czas podjęcia działań na rzecz mieszkańców.”

„Podczas spotkań z mieszkańcami przedstawiłem swój program na najbliższy okres obecnej kadencji. Podczas tych spotkań mieszkańcy apelowali, żeby inwestycje nie dotyczyły wybranych miejscowości, ale obejmowały całą gminę. Jest to również mój cel, to ma odzwierciedlenie w licznie tworzonych projektach drogowych, wodno-kanalizacyjnych, jak również innych dziedzinach funkcjonowania gminy. By spełnić ten słuszny postulat mieszkańców, musi być zapewniony wysoki poziom nakładów inwestycyjnych, tak ze źródeł własnych gminy, jak również, a może przede wszystkim pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych.

Podczas mojej rocznej pracy, pełniąc funkcję Wójta, udało się tego dokonać. Jestem przekonany, że i w tym roku, i w następnych latach, będzie to możliwe. Środki unijne, jakie obecnie będą możliwe do pozyskania w ramach perspektywy 2021-2027, jak również w ramach środków z KPO, ale również programów rządowych, czy Samorządu Województwa Mazowieckiego, są dostępne dla wszystkich.

Jedynym warunkiem jest tworzenie dobrych projektów i składanie odpowiednich wniosków. Dzisiejsza sesja ma charakter uroczysty, nie czas na omawianie szczegółowo działań na kolejną kadencję.

Dziś wymienię tylko te najważniejsze, żeby zasygnalizować główne zadania. Podstawowym zadaniem i postulatem mieszkańców jest pilna poprawa stanu dróg gminnych. Na ten cel zostały pozyskane środki zewnętrzne, które trzeba spożytkować, a o kolejne dofinansowania będziemy aplikować. Również w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w drugiej połowie roku 2023 zostało zleconych szereg zadań projektowych, co da nam w najbliższym czasie możliwość podjęcia zadań inwestycyjnych.

Ważnym zadaniem gminy jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju szkolnictwa, tak pod względem dydaktycznym, jak i pod względem odpowiedniej infrastruktury. Tworzone są obecnie projekty termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Chotumiu, projekty boisk wielofunkcyjnych przy obu szkołach gminnych w Chotumiu i Gumowie. Powstają również projekty pierwszego gminnego przedszkola ze żłobkiem.

O szkole w Goryszach również nie zapomnimy. Nowoczesna gmina to taka, w której powstają nie tylko drogi i wodociągi, ale również takie obiekty jak centra rekreacyjno-sportowe, chociażby projektowane w Ujazdówku. Również budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołówku, te działania wpisują się w wizję gminy nowoczesnej, spełniającej wielorakie potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Budowa nowych świetlic wiejskich, jako miejsce integracji społecznej sołectw. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia na terenie gminy, to nie tylko elementy mojego programu, ale i postulaty mieszkańców. Budowa mieszkań komunalnych, zastąpienie obecnych, które przez brak należytych nakładów na remonty, znajdują się wręcz w skandalicznym stanie. Modernizacja tych obiektów, których stan można poprawić, by stały się miejscem do godnego życia. Ale jest też potrzebna zmiana polityki przyznawania mieszkań. Podstawowe zadanie gminy w zakresie bezpieczeństwa to ochrona przeciwpożarowa ludności.

W roku 2023, jak również 2024, gmina pozyskała szereg środków na modernizację budynków, wyposażenie jednostek, jak również wyposażenie osobiste strażaków. Został pozyskany używany samochód z podnośnikiem, jak również nowy, ciężki samochód gaśniczy dla OSP Rydzewo. W roku obecnym została rozpoczęta przebudowa garażu w OSP Modła. Kolejnym ważnym zadaniem jest należyta współpraca i pomoc stowarzyszeniom działającym na terenie gminy, wspieranie sportu, chociażby jednego klubu piłkarskiego na terenie gminy w Kownatach.

Jednym z postulatów zgłaszanych na spotkaniach w ramach kampanii wyborczej, był postulat poprawy funkcjonowania samego urzędu. Widzę potrzebę reorganizacji pracy urzędu, wprowadzenie sprawnie funkcjonującego e-urzędu, ale urząd to przede wszystkim osoby w nim pracujące. Konieczna jest dobra współpraca z samorządami. Mam tu na myśli współpracę z samorządem powiatowym, chociażby przy budowie dróg powiatowych, współpracę z Miastem Ciechanów, tak w rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, rozwoju usług komunikacyjnych, których potrzeba jest zgłaszana przez mieszkańców i jest nieodzowna, żeby ograniczyć wykluczenie komunikacyjne mieszkańców naszej gminy.

Taką wolę współpracy zgłosiliśmy tworząc wspólnie z Miastem Ciechanów, Gminą Sońsk i Gminą Opinogóra Górna, strategię miejskiego obszaru funkcjonalnego, w ramach której możemy wspólnie jako partnerzy realizować zadania, jak również wspólnie aplikować o środki zewnętrzne na ich realizację. Przedstawiłem tylko część zadań, które musimy wspólnie zrealizować w najbliższej kadencji.”

Karola Makijonko – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów i Stefan Pawłowski – Wójt Gminy Ciechanów

Karola Makijonko – nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów:

„Oczywiście dla mnie priorytetem, także jako mieszkańca gminy najważniejsze będą inwestycje w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną. Mieszkańcy potrzebują tych inwestycji do normalnego funkcjonowania na co dzień. Na pewno chciałbym żeby gmina skupiała się także na pozyskiwaniu środków zewnętrznych, żeby te inwestycje wykonywać i w tym zakresie będzie ważna też współpraca z Panem Wójtem, aby takie środki dla gminy pozyskiwać.”

Zdjęcia z uroczystej Sesji Rady Gminy – 02.05.2024

 

Tekst, zdjęcia: Ciech24.pl

Previous ArticleNext Article